वार्षिक औषधी उपचार

सदस्यहरुलाई वार्षिक औषधी उपचार कोषको ब्यबस्था |

जन्म दिनको अवसरमा…

बाल सदस्यहरुलाई जन्म दिनको अवसरमा जन्म दिन केकको व्यवस्था |

ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई सम्मान स्वरूप

ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई सम्मान स्वरूप आवधिक बचत खातामा थप एक प्रतिशत ब्याजको सुबिधा |